ГЛАВА ДЕВЕТНАДЕСЕТА

От книгата на Гопи Кришна: „Кундалини – еволюционната енергия в човека“

Превод от руски: Петя Стоянова


За човек с моя тип характер никакви необичайни проявления под формата на видения и екстатични преживявания, или под формата на внезапно пробуждане на парапсихични способности, не биха могли да се представят за абсолютно достоверни и не изискващи никакви научни доказателства за съществуването на света на духа и на възможности за постигане на висше състояние на съзнанието. Подобни доказателства трябва да изглеждат достатъчно убедителни за антрополога и свещеника, за психолога и студента от историческия факултет. Отговорът, който аз намерих, след като наблюдавах и чаках около половин век и страдах почти четвърт век, разрешава едно след друго всички съмнения и предлага практическо решение на един от най-големите проблеми, с които някога се е сблъсквало човечеството за цялата история на своето съществуване. Ще е нужен самоотверженият труд на не едно поколение, преди да стане достояние на науката и да бъде призната тази цел, която човечеството трябва да постигне.

Без сянка на гордост, на основание на получените от мене знания, аз смирено признавам, че религията в далеч по-голяма степен, отколкото се предполага, се явява израз на еволюционния импулс, произтичащ от органичния център в човешкото тяло. Самото щастие и разцъфтяване на човечеството зависят от това колко точно то ще следва законите на еволюционния механизъм, известен в Индия под названието „Кундалини“ – механизъм, водещ човека към сияйни висоти на съзнанието.

От своя личен двадесет и пет годишен опит заключавам, че човешкият организъм се развива по посока, указана от мистиците, пророците и гениите благодарение на работата на удивителния механизъм, разположен в основата на гръбнака, жизнеността на който се поддържа от енергията, получавана предимно от репродуктивните органи. Този механизъм е бил известен от древни времена, но не като орган, отговарящ на еволюцията, а като начин за развитие на духовност и свръхестествени способности, физически и психически, в индивида. Неговото пробуждане, особено в човек, който вече е тръгнал по пътя на развитие, а също и при наличие на благоприятни фактори (добра наследственост, съответстваща конституция, правилно поведение и съблюдаване на диета), може да доведе до забележителни резултати – до преход на организма от неговото обичайно състояние до зенита на космическото съзнание и гениалност.

Средство за решаване на тази важна задача се явяват цивилизацията и свободното време, лишени от своите сенчести страни, появили се заради невежеството и погрешното разбиране на целта на човешкия живот. Неразбрани и погрешно използвани в днешно време, те задължително ще трябва да преминат през очистителен процес, когато целта бъде ясно обозначена. Всички велики светци и пророци от миналото, съзнателно или несъзнателно, са акцентирали именно на тези черти на характера и на такова поведение като необходими условия за прогрес. Най-висшият продукт на цивилизацията – пророците, мистиците, гениите ясно са отбелязали посоката и целите на еволюцията. Всички те са притежавали обща характерна особеност. Мотивът и движещата сила, стояща зад всички тях без изключение – е Кундалини.

Изучавайки от тази гледна точка религиозната литература на Индия, езотеричните доктрини на Китай, свещените вярвания на други страни и народи, доисторическите паметници, ние ще се убедим, че всичко това сочи в дадената посока. Методите на активиране на този механизъм с цел достигане на свръхестествени способности са били известни още много преди християнската ера на първо място в Индия, след това в Китай и в определена степен в Средния Изток, както и в Гърция и Египет. В Индия те са се прилагали с практическа цел за развиване на гениалност. Доктрината на Йога – едно от най-висшите постижения на човечеството – е възникнала благодарение на способността на човешкия организъм да се променя с помощта на съзнанието, приближавайки се към първичната субстанция, отговаряща за неговото съществуване. Тази способност не може да бъде случайност, проявяваща се само в малцина. Тя не може да бъде също и изкуствен продукт на човешки усилия, съвършено откъснат от природата. Тя трябва да присъства в човешкия организъм като потенциал, чиято реализация зависи от още неизучени и не докрай понятни закони и фактори.

Пробуждането на Кундалини е най-великото постижение на човека. Не съществува друг начин за интелекта, пребиваващ в непрекъснато търсене, да прекрачи границите на физическата вселена. Само това ще даде на учените възможност емпирично да докажат, че животът – това е безсмъртие, свръхразумна сила, стояща зад всички органични явления на земята и предвещаваща развитието на гениални способности в хората, които не са надарени с тях по рождение. Но за изпълнение на тази задача може да се захване само личност, притежаваща ум, високи идеали и благородни помисли, доколкото човек експериментира със себе си с риск за живота.

Ако този експеримент се провежда от човек, водещ правилен начин на живот и съблюдаващ всички правила и условия, една част от които е изложена на страниците на тази книга, а друга част ще бъде изложена в други мои публикации, то експериментът би трябвало да бъде успешен, което ще демонстрира съществуването на механизма, чието пробуждане може да доведе до разнообразни резултати. След няколко месеца ярки проявления реакцията на организма може постепенно да намалее и затихне, подобно на запалена клечка кибрит, без да създаде някакви забележими промени в субекта, които могат да се наблюдават, фиксират и анализират, но може и да доведе до сериозни усложнения, както психически, така и физически, и даже смърт. В случай на успех обаче трансформиращият процес може да завърши с постигането на възвишено състояние на съзнанието, приближавайки смъртния към вечната и всезнаеща съзнателна реалност, много по-прекрасна от всякакво чудо, и много по-свещена от всякаква святост. Интегрирано в живота, това състояние се проявява в безброй форми – в грозота и красота, в добро и зло, в мъдрост и глупост, в наслада и страдание.

Подобни експерименти, предоставяйки неоспорими доказателства за присъствието на висш замисъл в мирозданието, ще открият и пътя към сублимиране на човешката енергия и пълноценно използване на човешкия потенциал. Познаването на най-безопасните начини за пробуждане на Кундалини и тяхното прилагане върху себе си от най-благородни хора, надарени с всички необходими физически и психически способности, ще породи поколение от изтъкнати гении, способни да оглавят институти на върховна власт (както светска, така и духовна) и да обезпечат безопасността на човека в атомния и следващите векове.

Не е трудно да се забележи, че днес над човечеството е надвиснала невиждана досега опасност. Заплашвайки да изтрие от лицето на земята всички следи на цивилизацията, тя е достатъчно голяма, за да създаде повсеместен хаос, да отнесе милиони животи и да обрече човечеството на лишения и нещастия. За мен винаги остава загадка защо в епохата на демократично управление, на безпрецедентно процъфтяване и невероятно развитие на всички отрасли на науката и образованието светът се оказа пред лицето на толкова грозна опасност. Защо в този превъзходно функциониращ механизъм отсъства едно малко винтче, което е способно да доведе до неговото счупване? И когато отговорът дойде, аз веднага видях светлина там, където преди всичко беше потънало в мрак, и в тази светлина пред мен се разгърна свитък, на който беше записано миналото и бъдещето на човечеството. Разбрах защо всички усилия на човека да натрупа имущество водят до неговата загуба, защо опитите да създаде империи водят до агресия, защо стремежът към власт неизбежно води до падение. Всичко това посочва малкото винтче в човешкия организъм, което, оставайки досега незабелязано, е довело хората и цели нации към полети и падения.

Ще възникнат редица въпроси, когато бъде доказано, че в човека съществува механизъм, отговорен за постигането на висши състояния на съзнанието. Не е сложно да се стигне до мисълта за това, че всички тези важни проблеми (а именно: насоченост на еволюционния импулс, биологични фактори, отговарящи за маниера на поведение), се нуждаят от незабавно разяснение, за да може човечеството, пребиваващо в неведение относно своето истинско предназначение, да не се устреми в обратна посока на тази, която му е предназначена от природата. Подобен конфликт ще доведе до безпорядък, в който потърпевша страна ще бъде, естествено, човекът.

Не е трудно да се забележи, че с деликатната тъкан на човешкия мозък стават промени, които си обясняваме с новите времена, прогреса, образованието и редица други съществени и несъществени фактори. При по-сериозно изучаване става ясно, че истинската причина за тези промени (зависещи в определена степен от гореизброените фактори) се крие в дълбинната човешка природа, в изворите на самия живот. Тази метаморфоза, колкото и да е незначителна, не би могла да възникне внезапно, а се явява комулативен ефект на многовековни и почти незабележими промени в психологическата сфера. За правилното развитие на човека (от което зависи щастието и безопасността както на всеки индивид, така и на цялото човечество) е важно, неговата психическа сфера да е хармонично съчетание от емоции, воля и мисли при съответното развитие на морала и интелекта. Ако това не стане, диспропорционалното развитие на някои определени качества ще покаже, че процесът е приел уродлива форма и не може да доведе до щастие и прогрес на човечеството.

Днешната тревожна ситуация в света се явява пряко следствие от нехармоничния вътрешен ръст на човека. Нито развитието на интелекта, нито изкуствените средства ще успеят да спасят човечеството от възмездие за пренебрегването на законите на еволюцията. Все още непознатият мощен механизъм, какъвто се явява Кундалини, в голяма степен определя съдбата на човечеството и отговаря за духовното и психическото развитие на човека. Близък е часът, когато този механизъм ще се усети благодарение на необяснимите от никаква гледна точка проявления. Само разширяването на сферата на знанията ще запълни празнината, съществуваща днес в интелектуално развитие на човека.

В сегашната епоха на безпрецедентно техническо развитие са изобретени взривни устройства, способни за секунда да разрушат голям град, а непредсказуемостта на поведението на хората, притежаващи огромна власт, крие в себе си опасност за цялата човешка раса. Една единствена необмислена постъпка по веригата на непредвидените обстоятелства – и градината, създадена от човечеството, може да бъде превърната в димящи руини. И докато всички фактори, определящи поведението на човека и отговарящи за вродените наклонности, остават неизвестни на науката, хора, притежаващи власт, могат да предизвикат катастрофа в глобален мащаб, и човечеството ще продължи да съществува покрай кратера на неугасващ вулкан, готов всяка минута да изригне.

Единственото надеждно средство срещу тази вечна угроза е детайлното познаване на Кундалини. Аз чувствам как невидимата ръка на провидението ме насочва към това, да продемонстрирам висшите религиозни истини, способни да спасят човечеството в критична минута.

Единственият източник на сила, който притежавам – това е пълната убеденост в правилността на моите откровения относно Кундалини. Аз твърдо вярвам, че основните характерни черти на нейното пробуждане, описани в тази книга, резултатите и окончателните последствия, предсказани от мен, ще намерят потвърждение още в това столетие, но главно – в по-далечно бъдеще. Аз съм уверен също, че разкриването на този могъщ закон на природата, забулен с булото на тайната в продължение на много векове, са сродни на божественото откровение. Приближавах се към истината крачка по крачка, воден от свръхфизическата енергия, работеща в моя организъм, пренастройваща го на нов лад, сякаш от съдбата ми е предназначено да привнеса древното знание в нашия век, където то може да бъде възприето в съвременни тенденции и форми.

Могат да ме попитат по какъв начин думите ми са способни да окажат такова въздействие на света и да способстват за създаването на психически климат, способен да отстрани заплахата от война, да приближи раждането на универсална религия, да изтрие расовото неравенство, да учреди световно правителство и да допринесат за щастието на цялото човечество? Отговорът е прост – толкова прост, че е трудно да се повярва на тази простота в светлината грандиозните промени, които той обещава на целия свят. Всичко това ще се окаже възможно благодарение на трансформацията на човешкия организъм в резултат на пробуждането на Кундалини. При всеки удачен експеримент резултатите ще бъдат толкова очевидни, че няма да оставят и най-малко съмнение и ще изискват незабавно преразглеждане на много научни концепции и теории, изглеждащи безспорни в този момент. И това ще доведе до превключване на вниманието на човечеството от материалната сфера към духовната. Човек, в който божествената енергия е правилно разпределена от рождение, чиято конституция способства за благоприятен изход, ще може да демонстрира забележителна метаморфоза (проявяваща се както вътрешно, така и външно), която ще може да порази със своята неочакваност не само самия субект на метаморфозата, но и опитните изследователи, наблюдаващи процеса.

Вътрешно човек ще се преобрази в ясновидец, ще стане изразител на висшето съзнание, ще развие шесто чувство. Външно той ще стане религиозен гений, пророк или интелектуален гений, притежаващ дара на прозрението. Във всеки случай той ще се различава рязко от този човек, който е бил до експеримента. В изключителни случаи (това ще стане в бъдеще, когато начинът на действие на дадената могъща енергия ще бъде изучен по-добре) щастливият смъртен може да се превърне в свръхчовек, способен да твори чудеса и да стане проводник за тези, които вървят по същия път, но още на са постигнали такива висоти. Болшинството преуспяващи йерархии, рано или късно, ще намерят достъп до тази вътрешна съкровищница на безгранична мъдрост.

Дори само няколко успешни експеримента могат да убедят света в ценността на това явление. Получените резултати могат да открият природата на религиозния импулс в човека и да разкрият тайнствения източник на силата, от която са черпели вдъхновение пророците и мислителите. Сходството на симптомите и синхронизирането на биологичните процеси, наблюдавани в продължение на много години, ще покаже ясно възможността за пълна трансформация на личността и развитие на висши психични способности. От всичко казано дотук следва изводът, че благодарение на действието на някакъв биологичен закон, все още неизвестен на науката, човешкият организъм може само за няколко години да завърши еволюционния цикъл, необходим за прехода на ново стъпало. При други обстоятелства този процес би отнел много по-дълъг период от време.

Невъзможно е да се предскаже необикновеното значение на последствията от този психофизически феномен. Раждането на съзнание от трансцедентален тип – неизбежен резултат от пробуждането на Кундалини – се явява неоспоримо доказателство за това, че регенериращата сила, действаща в организма, изначално осъзнава окончателния модел на преустройството.

Съществуването на емпирично доказана сила, не само осъзнаваща всички тънкости в системите на организма и сложността на психофизиологичното им взаимодействие, но и способна да ги преустрои с цел поддържане на съзнанието на по-високо ниво, означава, че еволюционната сила в човека го води към вече известно и предопределено висше състояние, за което той няма и най-малка представа, ако не се счита концепцията на пророците и ясновидците.

Даденото изследване обаче не бива да приема формата на съперничество, целта на което е да удържи победа над силите на природата (това е свойствено на човека, когато решава проблемите на материалния свят). Тук е нужно да се прояви смирение, да се подчиним на Божествената воля, буквално като приближаване към пламтящото слънце. Няма друг път, способен да открие на човечеството тайната на сътворението; няма друг път, по който може да се върви в крак с природата; няма друг път, способен да спаси човечеството от катастрофа. Това е единственият начин да се прехвърли мост над пропастта, разделяща науката и религията. Това е неугасващата светлина, запалена от самата природа, за да освети еволюционния път на човечеството, светлина, излъчвана от пророците и мъдреците на древността, светлина, озаряваща света на съвременните гении и ясновидци, светлина, която ще свети винаги, разливайки се над вселената с всички нейни чудеса и безкрайна игра на царят на творението – живота.