Архив
 
 
 
Невероятната Лиз Грийн
 

Ето още малко знание от Лиз Грийн за скритата психична динамика на любовните триъгълници  - превод на още една част от статията й за "Вечният триъгълник" (The Eternal Triangle, by Liz Greene). Предишната статия представи гледната точка на психоанализата на Фройд, според която причината за любовните триъгълници са нерешените Едипови битки за спечелване на единия родител и съревнование с другия. Този път Лиз Грийн навлиза още по-надълбоко в разкриването на архетипните основи на взаимоотношенията между тримата - Предател, Предаден и Инструмент на предателството, като добавя и приноса на аналитичната психология на К.Г.Юнг. Според юнгианската анализа, триъгълните отношения в живота ни се дължат на специфично разцепване на "анимата" и "анимуса", което представлява съвместяване на две противоположни съдържания в един и същи образ - образът на вътрешната жена в душата на мъжа се нарича анима, а образът на вътрешния мъж в душата на жен...

 
Воинът на светлината
 

[quote]"Да се активира несъзнаваното, значи да се събуди божественото, Кундалини - да се започне с развитие на надперсоналното в индивида, за да се запази божествената светлина." К.Г.Юнг, "Психологията на кундалини-йога"[/quote] Колективното несъзнавано Вътре в нас, в по-дълбоките дебри на собствената ни психика, има "неща", което принадлежат на света на свръхчовешкото. Юнг ги нарича архетипи - тези формообразуващи принципи, които действат в човешката психика по същия начин, по който действат инстинктите - създавайки предразположености, желания и модели на реакция, които са еднакви за всички хора и които ни определят като равностойни представители на човешкия род. В това е един от най-ценните приноси на създадената от него аналитична психология - успява да намери научната аргументация, с която да докаже съществуването на този по-дълбок пласт в нашето подсъзнание, където се съдържат архетипите, и който той нарича "обективна психи...

 
Мисъл на деня
 

"Познанието за грешките на другите не е толкова ценно. Интересно става, когато открием собствените си грешки, защото тогава можем да направим нещо. Опитите ни да поправим другия са със съмнителна стойност, ако изобщо имат някакъв ефект." К.Г.Юнг, ЕОН, с. 288 Коментар: Основното усилие - както в психотерапията, така и в зрелите форми на духовност, е да престанем да се занимаваме с външния свят - какво той ни дава или не ни дава и да се заемем със себе си. Докато не променим собствената част от уравнението, опитите да повлияем другия наистина са обречени на неуспех.

 
От мен
 

Продължавам да съм изкушена да добавям и аз своите коментари към прочетеното в книгата на Гопи Кришна. Смятам, че тази книга е успяла да постигне целите на нейния автор, а именно да предостави автобиографичен материал, който да провокира по-нататъшни дискусии и изследвания. След прочита на поредните глави от нея и по-конкретно на дванадесета глава, не можех да не си задам въпроса каква е причината за неговото продължаващо страдание. Гопи Кришна пише, че е успял да се справи с първоначалния шок от събуждането на кундалини и човек остава с впечатлението, той вече няма причина да страда, защото животът му се връща към старото русло - телесното и психичното му здраве се възстановяват почти изцяло. "Физически станах почти същия като преди – здрав и издръжлив, способен упорито да понасям глад, жега, студ, изтощителна умствена и физическа работа, а също и безпокойство и дискомфорт." Въпреки това неговите страдания продължават и каква е тяхн...

 
Воинът на светлината
 

[quote] "Не съществува по-добро средство, за да се опази индивида от обезличаване, от притежаването на някаква тайна, която той желае или е длъжен да опази." Карл Густав Юнг, "Автобиография", с. 337 [/quote] Тайната има много специфична роля в процесите на индивидуация, които в своята същност са постигане на духовна зрялост. Лесно е да се види връзката й с обикновената човешка зрелост - който може да пази поверената му тайна заслужава доверие. Той устоява на изкушението да се похвали или да покаже на другите, че знае нещо, което те не знаят. Може да удържа "нещото" в себе си, а това е израз на сила и отговорност. По-трудно е да се види връзката й с духовната зрелост, която е независимост  от господстващите религиозни възгледи или принадлежността към духовни общности. Но именно тя е нещото, за което пише Юнг, тъй като в самата си същност това е индивидуацията - един дълъг процес на диференциация на съзнанието, чиято основн...

 
Self help
 

"Защото мнозина са звани, но малцина избрани" е израз, който се среща на няколко места в Новия Завет (в евангелията на Матей и Лука) и който на времето не просто не разбирах, но и много се възмущавах от явната елитарност и несправедливост, които виждах в него. Едва по-късно започнах да разбирам, че зад явното има и нещо скрито. Благодарение най-вече на трудовете на Юнг започнах да откривам в библейските текстове символния език, на който архетипите в колективното несъзнавано говорят.  Но какво по-конкретно това означава за този израз? И каква е връзката му с психотерапията? Волята за израстване Тази връзка е проста - в работата си като психотерапевт съм свидетел на това, че хората реагират различно на терапевтичната ни работа. И тази разлика е се свежда до това, че докато едни се опитват да се измъкнат по някакъв начин от това, което иска да им каже страданието и да си останат същите, то други решават да платят емоционалната цен...

 
Защо обичам Юнг
 

Процесите на вътрешна диференциация, за които стана дума в предишните публикации, се отнасят в еднаква степен както до обектите от външния свят - нещата от материалния живот и хората в него, така и до преживяванията, които идват отвътре - от по-дълбокото несъзнавано, където е светът на архетипите . И докато първото е по-лесно да се разбере, защото е в света на външните - видими и осезаеми неща, които са различни от нашето тяло, мисли и чувства, то второто е по-трудно за разбиране. Трудността идва от субективния характер на тези преживявания, които макар че се преживяват лично, идват от надличностните пластове на обективната психика - другата дума, която К.Г. Юнг използва, за да назове пластовете на колективното несъзнавано. Неговото твърдение, че "духът не може да бъде притежаван", се отнася именно до тях, и всяка идентификация на малкото ни его с тях е неуместна и дори опасна. Разбирането на важността на процесите на вътрешна диф...

 
Защо обичам Юнг
 

 От психологическа гледна точка процесът на диференциация означава емоционално отделяне, обособяване на човека от нещата от външния свят - хора и събития, от които е нездравословно зависим, с цел постигане на вътрешна автономия. В психотерапията високите нива на вътрешна диференциация са израз на високи нива на психично здраве. Но диференциацията има друга, много по-широка и важна роля от това - тя е условието за пораждане на съзнание. Единственото условие. Когато разберем тази нейна роля в творчеството на Духа много неща ще станат малко по-ясни за човека, поел по Пътя към себе си. По дефиниция съзнанието е рефлектиращата част у нас - тази, която отразява, че дадено нещо се е случило. Известният въпрос, "Ако един лист падне  в гората, но никой не го види, той паднал ли е всъщност?", се отнася именно до нея. Ако няма наблюдател, който да отрази това, което се случва, то случило ли се е изобщо? Можем да говорим за съзнание само кога...

 
Воинът на светлината
 

Зад психичните проблеми стоят различни причини - от личностен и духовен порядък, и това е особено важно да се знае както от психотерапевтите, така и от хората, търсещи самостоятелни начини да се справят с тях. Нееднократно в този сайт съм посочвала подобно разграничение  - един от най-отчетливите в това отношение примери е теорията Роберто Асаджиоли за личностния и духовния психосинтез. Сега искам да добавя още едно, което идва от друг психотерапевт, когото много ценя - Карл Густав Юнг, създателят на аналитичната психология. Смятам, че разбирането за това какво съдържа едно от централните понятия в неговата психология - "индивидуацията", ще даде яснота за хората, чието психично страдание има духовни причини. Въпреки че в някои отношения Юнг се отдалечава от Фройд толкова много, че дори влиза в противоречие с някои от основните му идеи, той е наясно, че Фройдовата анализа остава да е подходящ метод за лечение на определен вид хора...

 
Воинът на светлината
 

"Когато едно вътрешно положение не се осъзнае, то се случва навън като съдба, т.е. ако индивидът остане недиференциран и не осъзнае противоречието в себе си, светът трябва да изобрази конфликта, като се раздели на две половини." К. Г. Юнг, "ЕОН", с.81 Обикновено добрата половина остава в нас, а лошата се представя извън нас. В не по-малка степен обратното също е валидно - ние да сме въплъщение на злото, малоценното, нищожното и низкото, а външният свят да олицетворява нашата прекрасна и проектирана навън половина. Както казва Юнг, нашата Сянка съдържа не само изтласкани негативни психични съдържания, но също толкова и позитивни. Това, което я характеризира като Сянка, е нейната неосъзнатост. И тъй като психичното здраве  означава цялостност и интегритет, ако искаме да сме психично здрави, е добре да я осъзнаем. Един начин за това е като разпознаем в събитията от външния свят - случки или хора, които са източник на проблеми и труднос...